ديپلماسي آب...

  سيدعباس عراقچي، معاون حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه،طی مصاحبه ای با ايسنا اظهار داشت: با توجه به اهميت موضوع آب، در وزارت امورخارجه ، سعي شده است كه تمركز بيشتري روي ديپلماسي آب به وجود آيد. در همين چارچوب و با توجه به ابعاد حقوقي و بين المللي ديپلماسي آب، اين موضوع در معاونت حقوقي و بين المللي وزارت خارجه مورد توجه بيشتري قرار گرفته است.

عراقچي گفت: هر يك از مسائل مرتبط با آب متناسب با موضوع شان در ادارات مختلف وزارت خارجه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. در چند دهه اخير آب تبديل به يك دغدغه جهاني شده و در همين چارچوب «ديپلماسي آب» و علمي به نام «سياست آب» يا «هيدروپاليتكس» شكل گرفته است، چنان كه در حال حاضر در برخي دانشگاه هاي معتبر دنيا اين رشته ها تدريس مي شوند. وي گفت كه در چند سال اخير در كشور ما نيز مساله آب و كمبود آن به يك موضوع جدي و حساس تبديل شده و ابعاد مختلف حتي امنيتي به خود گرفته است. گزيده اظهارات عراقچي را در ادامه مي خوانيد.

     در راستاي مسائل مورد اشاره، بخشي به نام ديپلماسي آب در اين معاونت شكل گرفته و دستيار ويژه اي سرپرستي اين بخش را برعهده دارد. البته به نظر مي رسد در ساختار جديد وزارت امور خارجه، ديپلماسي آب جايگاه ويژه و جدي تري خواهد داشت و به صورت متمركزتر روي آن كار خواهد شد.

     * در جريان مذاكرات اخير ايران و افغانستان بر تشكيل پنج كميته كاري بين دو كشور توافق شد كه يكي از اين كميته ها، كميته آب است.

     در مورد رودخانه هيرمند معاهده اي بين ما و افغانستان از سال هاي قبل منعقد شده است ولي قديمي بودن اين معاهده دليل بر بي اعتبار بودن آن نيست. از نظر دولت ايران و افغانستان اين معاهده كماكان معتبر است. آب رودخانه هيرمند از افغانستان سرچشمه مي گيرد، وارد خاك ايران مي شود، از تالاب هاي هامون مي گذرد و دوباره به خاك افغانستان باز مي گردد. حقابه اي بر همين اساس براي ايران و افغانستان در نظر گرفته شده كه ما همچنان به آن پايبند هستيم. البته در مورد نحوه اجرا و مكانيزم بهره برداري از آب وهمچنين مسائل مرزي مربوط به اين رودخانه گفت وگوهايي دراين كميته انجام شده است.

     طبيعتا حقابه ما از رودخانه هيرمند امري جدا از حقابه محيط زيست است. اين روزها فقط كشورها و مردم نيستند كه از حقابه برخوردارند بلكه محيط زيست و طبيعت نيز حقي از اين موضوع دارند. اگر حقابه اي براي ايران و افغانستان قايل هستيم بايد حقابه اي نيز براي طبيعت در نظر بگيريم و اجازه دهيم كه روال طبيعي رودخانه ها و تالاب ها ادامه پيدا كند و به حيات خود ادامه دهند. بنابراين در مورد رودخانه هيرمند غير از مسائل اجرايي و مكانيزم هاي اجراي توافق كه بايد روي آن بحث و گفت وگو كنيم، در ارتباط با حقابه طبيعت و محيط زيست نيز رايزني هايي در حال انجام است و اين موضوع مورد توجه دو كشور قرار گرفته است.

     موضوع سومي كه بين ايران و افغانستان مطرح است، بحث رودخانه هريرود است. هنوز هيچ رژيم حقوقي بين ما و افغانستان و همچنين كشور تركمنستان كه به نوعي در اين موضوع شراكت دارد، ايجاد نشده است. رودخانه هريرود، پرونده اي باز بين ما و افغانستان است. يكسري مطالعات فني انجام شده است تا مشخص شود سرچشمه هاي تامين آب براي اين رودخانه چه نقاطي هستند. كدام نقاط ايران و افغانستان در ارتباط با اين رودخانه بالادست و كجاها پايين دست هستند. در مورد اين رودخانه يكسري بحث هاي فني در كنار بحث هاي حقوقي و سياسي وجود دارد كه در كميته مورد اشاره در حال بحث و گفت وگو در مورد آنها هستيم تا ببينيم آبي كه در اين منطقه وجود دارد، چگونه بايد بين دو كشور تقسيم شود. هدف نهايي ما رسيدن به يك رژيم حقوقي مورد توافق بين دو طرف است و اميدوارم مذاكرات مربوطه سريع تر آغاز شود.

     موضوع چهارمي كه در كميته آب در حال بحث و رايزني در مورد آن هستيم، همكاري دو كشور ايران و افغانستان در حوزه آب است. معتقديم كه مسائل آبي لزوما نبايد به منازعه، مقابله و درگيري منجر شود، بلكه مي توان از آن به عنوان موضوعي جهت همكاري استفاده كنيم.

     رياست كميته آب بين ايران و افغانستان با من است و معاونان وزرا از وزارتخانه هاي كشاورزي، نيرو و همچنين سازمان محيط زيست در اين كميته حضور دارند، لذا وقتي در كميته آب بحث همكاري بر سر موضوع آب مطرح مي شود، طبيعي است كه دوستان ما در وزارت جهاد كشاورزي مسوول مي شوند كه اين پروژه ها را تعريف و طراحي كنند به نحوي كه در دور بعدي مذاكره با طرف افغانستاني آنها را بر سر ميز مذاكره ارايه دهيم.

     بين ايران و افغانستان معاهده اي به نام معاهده هيرمند وجود دارد كه در ارتباط با آن ده ها سال مذاكره شده تا دو طرف توانسته اند به توافق برسند، گرچه بعد از توافق نيز حرف ها، نقل ها و مباحثي نيز همچنان مطرح بوده است. در واقع مي خواهم با ذكر اين مثال اين نكته را يادآوري كنم كه رسيدن به توافق در ارتباط با اينگونه موضوعات زمانبر است. اين واقعيت را بايد در نظر داشته باشيم كه تغييرات اقليمي و كاهش نزولات آسماني از يك طرف و همچنين افزايش جمعيت و گسترش صنعت و كشاورزي باعث شده كه ميزان آب شيرين در منطقه خاورميانه هر چه بيشتر كاهش پيدا كند و اين مسائل بر حساسيت هاي موضوع آب افزوده است.

     عوامل ذكر شده، بحران آب در خاورميانه را به بحران بسيار جدي تبديل كرده است و هر روز اين بحران عميق تر و وخيم تر مي شود. وقتي آب نباشد به دنبال آن بيكاري، فقر، مهاجرت و مسائل امنيتي پيش مي آيد و حتي ممكن است باعث درگيري و منازعه بين دو كشور، دو شهر، دو قبيله يا دو روستا شود. بنابراين با توجه به اين مسائل، طبيعي است كه تصميم گيري در مورد منابع آبي كه بين دو كشور مشترك است، هر روز به يك موضوع جدي تر و سخت تر تبديل شود و حتي ممكن است با منافع و امنيت ملي آن كشورها گره بخورد. بنابراين درچنين فرآيندي مذاكرات سخت تر و پيچيده تر مي شوند و به دنبال آن رسيدن به توافق هم سخت تر خواهد بود. اين يك امر روشن است و در مورد مسائل آبي بين ايران و افغانستان نيز صدق مي كند.

     با توجه به كمبود آب شيرين در خاورميانه اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك شاهد جنگ بر سر آب در اين منطقه باشيم. جنگ آب يك موضوع جديد نيست، هميشه وجود داشته است و سال ها به عنوان يك خطر جدي در خاورميانه به آن توجه شده است. اين احتمال وجود دارد كه جنگ هاي آتي در اين منطقه بر سر آب باشد. اما تاريخ براي ما درس هاي زيادي دارد. طبق تجربيات تاريخي، زمينه هاي جنگ بر سر موضوع آب، مي تواند به همكاري در اين زمينه منجر شود و به همان دليل، آب در سياست خارجي اهميت زيادي پيدا كرده است.

     ارزيابي هاي بين المللي نشان مي دهد كه تا سال ۲۰۲۵ كل منطقه خاورميانه رسما به عنوان منطقه خشك شناخته خواهد شد كه ايران نيز شامل آن مي شود. اين وضعيت تا سال ۲۰۵۰ به مراتب وخيم تر خواهد شد و كمبود آب و خشكسالي به يك موضوع بسيار، بسيار جدي براي كشورهاي خاورميانه از جمله ايران تبديل خواهد شد و حتي ممكن است بخش هايي از سرزمين ايران به طور كامل يا به ميزان زياد به خاطر اين موضوع از حيز انتفاع ساقط شوند. بعضا در اخبار مي شنويم كه ادارات فلان شهرجنوبي كشور در ايام تابستان به خاطر شدت گرما، ساعت يك بعدازظهر تعطيل مي شوند يعني اين شهر از ساعت يك بعدازظهر تا غروب كه هوا خنك شود كارايي ندارد و ساعت استفاده از روز كاهش پيدا مي كند. به نظر مي رسد در سال هاي آتي اينگونه مشكلات به شكل گسترده تري ايجاد خواهند شد.

     در ارتباط با بحران مورد اشاره دو تدبيركلي در عرصه جهاني وجود دارد:

 • تدبير اول تامين منابع آب از خارج از كشور است
 • تدبير دوم مديريت منابع آب در داخل كشور می باشد

     در ايران نيز ايده هايي در اين زمينه وجود دارد كه از برخي از كشورهاي اطراف آب تامين شود، اما اينكه چقدر از لحاظ فيزيكي مي توان اين ايده ها را عملياتي كرد يك موضوع ديگر است. اكنون تعدادي از كشورهايي كه كم آب هستند از طريق حفر كانال هاي ويژه آب را از كشورهاي پرآب به داخل كشورشان منتقل مي كنند.

     در مورد مديريت منابع آب و اينكه چگونه از آب موجود استفاده بهينه كنيم، سياست خارجي نقش مهمي دارد، منظور از آب مجازي اين است كه بررسي شود براي توليد يك كالا چقدر آب مصرف شده است، مثلا در مورد كالايي مثل برنج از زمان نشا تا برداشت به چه ميزان آب استفاده مي شود. ميزان آبي كه در اين فرآيند مورد استفاده قرار گرفته است را آب مجازي مي گويند. برخي اوقات آمارهاي غيرقابل باوري در مورد استفاده از آب در محصولاتي كه توليد مي شود، مطرح مي شود، مثلا بر اساس برخي از آمارهاي اعلام شده، در توليد يك كفش چرمي نزديك به ۴۵ الي ۵۰ هزار ليتر آب مصرف مي شود.

     در واقع آب مجازي به ما مي گويد به اين موضوع توجه كنيد كه براي توليد يك كالا چقدر آب مصرف مي شود و از ديگر سو اين موضوع را مطرح مي كند كه اگر كشوري كم آب است، بهتر است كالايي را توليد كند كه آب كمي مصرف مي كند و كالاهاي پرآب را از خارج تهيه كند. بنابراين در همين چارچوب، كشورها در تجارت خارجي بايد به سمت تجارت هوشمند حركت كنند و عامل آب را در اين هوشمندي در نظر بگيرند. مثلا ما به عنوان كشوري كم آب، بايد بررسي كنيم كه براي توليد برخي محصولات كشاورزي چقدر آب بايد مصرف مي كنيم و بعد از آن، در اين مورد فكر كنيم كه آيا بهتر نيست كالايي كه آب زيادي مصرف مي كند را از خارج وارد كنيم و خودمان به سمت توليد كالاهايي برويم كه آب كمتري مصرف مي كنند؟

     گفته مي شود كه در تهران بيش از ۲۰ درصد آب لوله كشي در زيرزمين به خاطر پوسيدگي لوله ها و نواقصي كه لوله ها دارند هدر مي رود البته من تا رقم ۴۰ درصد نيز شنيده ام. در دهه ۷۰ توكيو (پايتخت ژاپن) نيز چنين مشكلي را داشت و بالاي ۲۰ درصد آب لوله كشي اش به همين خاطر هدر مي رفت ولي اكنون در يك پروژه طولاني مدت هدررفت آب را به زير دو درصد رسانده اند.

     براساس آمار اعلام شده، ميزان نزولات آسماني در ايران حدود ۴۰۰ ميليارد مترمكعب است و برآورد مي شود كه حدود ۲۸۰ الي ۲۹۰ ميليارد مترمكعب آن تبخير مي شود، اينها موضوعاتي است كه ما با استفاده از تكنولوژي روز دنيا و استفاده از تجربيات ديگر كشورها مي توانيم از آنها جلوگيري كنيم. ديپلماسي آب و سياست خارجي وظيفه دارد كه اين تكنولوژي ها را با ايجاد ارتباط بين مراكز علمي داخل كشور و خارج از كشور به داخل ايران منتقل كند و زمينه را براي سرمايه گذاري خارجي در كشور در اين حوزه ها فراهم كند.

     بايد دولت روي آب سرمايه گذاري جدي داشته باشد، اگر موضوع آب را جدي نگيريم حتما با خشكسالي مواجه مي شويم، همان طور كه موضوع آلودگي هوا را جدي نگرفتيم و اكنون مي بينيم كه در طول زمستان چه بلايي بر سر تنفس مردم در تهران مي آيد: موضوع ريزگردها را جدي نگرفتيم و در حال حاضر مشاهده مي كنيم كه برخي شهرهاي كشور با چه فاجعه اي در اين زمينه روبه رو هستند.

     اگر موضوع آب را جدي نگيريم در برخي شهرهاي كشور در سال هاي آتي با شرايط بسيار سختي مواجه مي شويم، دولت و وزارت خارجه هر دو روي آب و ديپلماسي آب جديت و حساسيت دارند. ديپلماسي آب به مرور جايگاه خود را در سياست خارجي كشور باز كرده البته كار در اين زمينه سخت و طولاني است ولي اميدواريم بتوانيم با تلاش و برنامه ريزي، منافع ملي كشور را در اين چارچوب تامين كنيم.

     اين سخن كه دولتمردان در ارتباط با «بي آبي» فقط شعار مي دهند را قبول ندارم ولي اينكه بحث آب بطور كلي در جامعه جدي گرفته نشده است، حرف صحيحي است.

     رييس جمهور در اجلاس اخير گرد و غبار كه در تهران برگزار شده بود به صورت تلويحي از سدسازي هاي تركيه كه به پروژه گاپ « GAP» يا Guneydogu Anadolu Projesi معروف است، انتقاد كرد و نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد، چرا كه اين پروژه روي دجله و هورالعظيم تاثير مي گذارد و از نظر زيست محيطي اثرات زيانباري را براي ايران و عراق به وجود مي آورد ولي مقامات تركيه اي مدعي هستند كه روي اين طرح ها كار كارشناسي شده است و ضربه زيست محيطي به ايران و عراق وارد نمي كند، رايزني هاي ما با طرف هاي ترك در اين زمينه ادامه دارد. واقعيت اين است كه موضوعات جهاني امروز ديگر در قالب حاكميت داخل كشورها نمي گنجد. اكنون كشورها اگر اقداماتي انجام مي دهند تاثيرات اين اقدامات فراتر از داخل خود آن كشورها است و حتي ممكن است تاثيرات فرامنطقه اي داشته باشد و كل جامعه جهاني را تحت تاثير قرار دهد.

     بسياري از تهديداتي كه اكنون در عرصه جهاني وجود دارد مربوط به يك يا دو كشور نيست و مرز نمي شناسد، در همين چارچوب مقابله با آنها نيز به همكاري هاي منطقه اي و بين المللي نياز دارد. مثلا فرض كنيد يك كشور روي منابع آبي مشترك سد ايجاد كند و باعث خشكسالي در كشورهاي اطرافش شود. اين اقدام باعث به وجود آمدن پديده اي به نام ريزگردها مي شود و تعداد زيادي از كشورهاي منطقه از اين موضوع متاثر مي شوند و براي شهروندا ن شان مشكل ايجاد مي شود. در همين چارچوب است كه تاكيد مي شود ديگر اثرات يك موضوع در چنين حوزه هايي در حوزه داخلي يك كشور باقي نمي ماند و اثرات آن منطقه اي و فرامنطقه اي است.

     رايزني هايي را به صورت مشخص با تركيه داريم. اينگونه نيست كه يك كشور بتواند ادعا كند كه من هر كاري كه بخواهم در حوزه سرزميني ام انجام مي دهم و كاري به تبعات آن براي كشورهاي همسايه ندارم.

منبع:روزنامه اعتماد، شماره 3907

  نظرات

  غول های فناوری،نگران!؟
  اقتصاد
  غول های فناوری،نگران!؟
  ساندارپیچای : در صورتی که گوگل برای بررسی رعایت قوانین آنتی تراست (ضد انحصار) تحت تحقیق قرار گیرد، نوآوری در آمریکا نابود می‌شود.
    2019-06-16 09:40:17
  نفوذ هوآوی کاخ سفید را سردرگم کرده است
  اقتصاد
  نفوذ هوآوی کاخ سفید را سردرگم کرده است
  «راسل وویت» (Russel Vought) مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در نامه‌ای از نمایندگان کنگره و همچنین مایک پنس (معاون رئیس جمهور آمریکا) خواسته ،تحریم‌هوآوی را به تعویق بیندازند.
    2019-06-11 09:08:48
  آینده هوآوی،درهاله ابهام
  اقتصاد
  آینده هوآوی،درهاله ابهام
  درگیری چند هفته اخیر چین و آمریکا نشانگر آغاز یک جنگ سرد جدید با محوریت فناوری است که در آینده نزدیک اتحادها و ائتلاف‌هایی در میان کشورهای جهان این جنگ تازه را جدی تر و نفس گیر تر خواهد کرد.
    2019-06-07 09:34:12
  تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی
  اقتصاد
  تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی
  اقتصاد هوشمند در این دوره و این دولت به پایان نمی‌رسد. اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می‌فشارم.
    2019-06-01 08:57:51
  نقطه پایان امپراطوری تکنولوژی؟
  اقتصاد
  نقطه پایان امپراطوری تکنولوژی؟
  این اقدام آمریکا برای نوآوری بسیار بد خواهد بود چراکه اختلافات تجاری و کاهش مهاجرت باعث کاهش جریان سرمایه و نیروی انسانی می‌شودپریستون مک آفی – اقتصاد دا ن
    2019-05-29 10:49:08
  تحریم اپل؟
  اقتصاد
  تحریم اپل؟
  کارشناسان اقتصادی می‌گویند چین با جمعیت انبوه و اقتصاد پیشرفته اش کاملاً در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از اپل آمریکایی که سومین سازنده بزرگ گوشی‌های هوشمند در جهان است، انتقام بگیرد.
    2019-05-26 10:06:35
  ورود"شاهکار"به نظام بانکی کشور
  تازه های فناوری
  ورود"شاهکار"به نظام بانکی کشور
  اطلاع از تعداد سیم‌کارت‌های تلفن همراه، سرویس‌های مخابراتی شامل اینترنت پرسرعت ثابت، تلفن ثابت و اطلاع از شماره‌های تلفن همراه به نام مشترکین از جمله سرویس‌های این سامانه است.
    2019-05-25 10:40:38
  هنر در قاب دیجیتال
  فرهنگ و هنر
  هنر در قاب دیجیتال
  علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا اول خردادماه سال جاری در پایگاه اطلاعاتی جشنواره به نشانیwww.digitalartfestival.ir بارگذاری کنند.
    2019-05-17 19:19:38
  داستان فیوژا
  تازه های فناوری
  داستان فیوژا
  اگر قصد آزمایش این سیستم‌عامل را دارید، می‌توانید با استفاده از شبیه‌‌ساز‌های اندرویدی، کار با این سیستم‌عامل را تجربه کنید.
    2019-05-14 09:57:08