در سياست خارجي براي حل بحران آب كشور،اتخاذ سياست همكاري بر تنش اولويت دارد
عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیای دانشگاه خوارزمی : ما به عنوان قشر دانشگاهی نباید در این محفل علمی از این موضوع بسیار مهم غفلت کنیم و تحولات هیدروپلتیک کشورهای پیرامونی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور را مورد بحث قرار ندهیم.
  چهارشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۱۹:۴۳