ستايش فناوري پستي درعصر هخامنشي
عرصه فناوری اطلاعات چه به عنوان یک فرصت و چه به عنوان یک تهدید بزرگ از اهمیتی حیاتی برای ادارات پست برخوردار است وما نمی بایست این فناوری و پیامدهای آن را نادیده گیریم چراکه آینده پست وابسته به رویکرد این صنعت در قبال گستره وسیع فناوری است.
  سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ ۰۹:۰۲:۱۶